Home

ÅRSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL JÄRVA KATTKLUBBS ÅRSMÖTE 2017

Mötet hålls 26 februari kl 19.00 i lokalen på Lindhagensgatan 100, Stockholm, vid SL's huvudkontor.
Vid ev problem att hitta eller komma in, ring Arne Grundberg, 070-786 18 88.

Tänk på att du måste ha betalt medlemsavgiften för att få rösta på årsmötet.

Vi bjuder på kaffe, te och smörgåstårta.

Svar till Arne Grundberg på ordforande@jarva.nu eller telefon 070-786 18 88, senast den 21/2 (så vi vet hur mycket smörgåstårta vi ska beställa).

Agenda:
✽ Årsmötets öppnande
✽ Val av årsmötespresidium
    a. Ordförande för årsmötet
    b. Sekreterare för årsmötet
    c. 2 justerare
    d. 2 rösträknare för årsmötet
✽ Upprättande och godkännande av röstlängd
✽ Årsmötets behöriga utlysning
✽ Fastställande av dagordning
✽ Motioner och övriga anmälda ärenden
✽ Verksamhetsberättelse
✽ Ekonomisk berättelse
✽ Revisorernas berättelse
✽ Fastställande av resultat- och balansräkning
✽ Beviljande av ansvarsfrihet
✽ Val av funktionärer
    a. Ordförande (1 år)
    b. Vice Ordförande (2 år)
    c. Sekreterare (2 år)
    d. Ordinarie Ledamot (-er) (2 år)
    e. 2 suppleanter (1 år)
    f. Revisor (1 år)
    g. Revisorssuppleant (1 år)
    h. Avelssekreterare (1 år)
    i. Utställningssekreterare (1 år)
    j. Webmaster (1 år)
    k. Valberedning samt sammankallande för denna (1 år)
✽ Val av delegater samt suppleanter till SVERAKS årsmöte, samt val av övriga förtroendeposter.
    a. ordinarie delegater till SVERAKs årsmöte
    b. suppleant/er till SVERAKs årsmöte
✽ Fastställande av antal personer ingående i valberedningen samt val av valberedningens ledamöter och sammankallande för valberedningen
✽ Fastställande av medlemsavgifter
✽ Årsmötets avslutande
Dessutom går vi igenom motioner och skrivelser till SVERAKs årsmöte.

VALBEREDNING:

Natalie Duvkrans Ahlgren (sammankallande)
Aleksandra Singer
Mail: valberedning@jarva.nu

Hjärtligt välkommen

Styrelsen Järva Kattklubb

Home