Järva kattklubbs stadgar

§ 1. Namn, säte, tillhörighet, ändamål och organisation

1.1 Föreningens namn
Föreningens namn är JÄRVA KATTKLUBB, förkortas JKK.

1.2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i sekreterarens bostad inom Stockholms län.

1.3 Föreningens tillhörighet
Föreningen är ansluten till SVERAK och därigenom till FIFe. JKK och dess medlemmar ska följa SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

1.4 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är:

 • att verka för att höja alla katters status i samhället
 • att verka för god katthållning
 • att genom klubbverksamhet, utställningar och på annat sätt vidga intresset för katten som husdjur
 • att arbeta för uppfödning av sunda katter i hemmiljö
 • att förhindra och motarbeta djurplågeri

1.5 Föreningens organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Föreningens instanser är:

 • Årsmöte
 • Medlemsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Övriga valda funktionärer
 • Valberedning

§ 2. Medlemskap

2.1 Medlemskap
Medlemskap söks genom erläggande av medlemsavgift. Styrelsen har rätt att pröva den nya medlemmens ansökan. Om inträde nekas, behöver skäl därför inte anges. Inbetald avgift ska återbetalas inom 30 dagar.
Inbetald medlemsavgift gäller för kalenderår. Styrelsen beslutar när medlemsavgiften senast ska vara inbetald.
Medlemsavgift som har inbetalats av ny medlem under årets sista kvartal, täcker såväl pågående som nästkommande kalenderår. Inträdesdatum för av styrelsen godkänd medlem är lika med betalningsdatum.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Den sökande förutsätts ha fullgjort sina skyldigheter gentemot klubbar som tillhör SVERAK.
Framkommer uppgifter om andra förhållanden, kan medlemmen uteslutas ur klubben. I det fall SVERAK skriftligen meddelar klubben att medlemmen ändock bör kunna antagas, ska särskild prövning ske av styrelsen.

2.2 Medlemskapets former
Medlemskap kan erhållas som huvud,- familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.

Huvudmedlemskap innebär:

 • att man har rösträtt
 • att kunna förslås till styrelsepost
 • att ha rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
 • att få SVERAKs förbundstidning Våra Katter

Familjemedlemskap innebär:

 • att man har rösträtt
 • att kunna föreslås till styrelsepost
 • att ha rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet tillsammans med huvudmedlem

Stödmedlemskap innebär:

 • att få allmän information om klubbens verksamhet.

2.3 Medlems skyldighet
Medlem är skyldig att följa FIFes, SVERAKs och JKKs stadgar och regler. Medlem ska verka för ett gott kamratskap och vara en god representant för föreningen. Medlem är också skyldig att årligen betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

2.4 Medlems anspråk
Medlem som på egen begäran avgått, eller medlem som uteslutits ur föreningen, har ej rätt att återfå erlagda avgifter och kan ej heller göra anspråk på klubbens tillgångar.

§ 3. Uteslutning av medlem, återinträde
3.1 Uteslutning av medlem
Medlem som uppträder på ett sådant sätt som står i strid med föreningens syfte, mål och stadgar eller på annat sätt skadar klubben, kan uteslutas av styrelsen. Innan beslut fattas, ska ifrågavarande medlem ges tillfälle att inför styrelsen föra talan i ärendet.
För uteslutning fordras ¾ av de på styrelsesammanträdet avgivna rösterna. Beslutet träder omedelbart i kraft. Om den uteslutna medlemmen begär att frågan ska tas upp på årsmöte, ska ärendet finnas med på dagordningen.

3.2 Utesluten medlems återinträde i föreningen
Önskar utesluten medlem återinträde i föreningen, avgörs hans/hennes ansökan därom av styrelsen. För beviljande av återinträde fordras ¾ av de på styrelsesammanträdet avgivna rösterna.

§ 4. Årsmöte

4.1 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast innan februari månads utgång.

4.2 Motioner till årsmötet
Motioner och övriga frågor till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 1 dec.

4.3 Kallelse till årsmötet
Skriftlig kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan årsmöte eller extra årsmöte.

4.4 Dagordning
På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Årsmötets öppnande
 • Val av årsmötespresidium
  a. Ordförande för årsmötet
  b. Sekreterare för årsmötet
  c. 2 justerare
  d. 2 rösträknare för årsmötet
  • Upprättande och godkännande av röstlängd
  • Årsmötets behöriga utlysning
  • Fastställande av dagordning
  • Motioner och övriga anmälda ärenden
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Revisorernas berättelse
  • Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Beviljande av ansvarsfrihet
  • Val av funktionärer
  a. Ordförande
  b. Kassör
  c. Sekreterare
  d. Ordinarie styrelseledamöter
  e. Styrelsesuppleanter
  f. Revisor
  g. revisorsuppleant
  h. Avelssekreterare
  i. Utställningssekreterare
  j. Webbmaster
  k. Valberedning samt sammankallande för denna
  • Fastställande av medlemsavgifter
  • Årsmötets avslutande

Styrelsens ordförande väljs för en mandattid av ett (1) år. Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två (2) år. Styrelsesuppleanter väljs för en mandattid av ett (1) år. Hälften av styrelseledamöterna väljs växelvis vid jämnt respektive ojämnt årtal. Revisorer och revisorssuppleant välj för en mandattid av ett (1) år. Revisorer och revisorssuppleant kan väljas externt. Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet.

4.5 Extra årsmöte
Extra årsmöten hålls under verksamhetsår efter majoritetsbeslut i styrelsen eller då minst 25 procent av medlemmarna skriftligen har framställt begäran till styrelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor, som orsakar extra årsmötets sammankallande

4.6 Röstetal
Vid årsmöten och extra möten har varje medlem en röst. Beslut fattas alltid med enkel majoritet.
Fråga avgörs genom öppen omröstning, om ej sluten omröstning begärs av enskild medlem.
Vid lika antal röster har mötesordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

4.7 Rösträtt
Rösträtt har den medlem, som innan årsmötet har betalat medlemsavgift.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt till annan person. Rösträtt har endast medlemmar enligt upprättad och godkänd röstlängd.

§ 5. Medlemsmöte

5.1 Medlemsmötet är, när det är sammankallat, föreningens högsta beslutande organ. Syftet med medlemsmöte är att styrelsen ska kunna informera om vilken verksamhet som är planerad, samt att besluta i de frågor, som styrelsen berett inför mötet. Styrelsen bestämmer tid och plats och kallar till medlemsmöten; av kallelsen bör framgå vilka frågor som kommer att behandlas. Styrelsen ansvarar för vilka frågor som medlemsmötet behandlar.

§ 6. Föreningens styrelse, övrigt

6.1 Föreningens styrelse

 • Föreningens angelägenheter has om hand av en styrelse bestående av minst fem ledamöter.
 • Valda styrelsesuppleanter bör närvara på styrelsens möten och har rätt att yttra sig men saknar rösträtt. Vid ordinarie styrelseledamots frånvaro inträder suppleant i dennes ställe. Styrelsesuppleant som inträder för ordinarie styrelseledamot har rösträtt.
 • Styrelsens ordförande kallar till styrelsesammanträden.
 • Styrelsens ordförande ska kalla till styrelsemöte då minst hälften av övriga styrelseledamöter skriftligen så fordrar.
 • Styrelsebeslut är giltigt när minst hälften av styrelseledamöterna eller ersättare för dessa är närvarande. Ärende avgörs i första hand genom öppen omröstning om inte styrelseledamot begär sluten omröstning, då sådan ska ske.
 • Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.
 • Varje styrelsesammanträde ska protokollföras och behandlas på nästkommande styrelsemöte.

6.2 Övrigt

 • För klubbens kontanta medel, som omhänderhas av kassören, är denne ensam ansvarig.
 • Styrelsens ordförande, kassören och sekreteraren, var för sig, har rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till/från klubben.
 • Kassören lämnar rapporter till varje styrelsemöte.
 • Utkvitterade handlingar rapporteras på styrelsemöte.

§ 7. Föreningens räkenskaper

7.1 Föreningens räkenskaper
Klubbens räkenskapsår är lika med kalenderår. Klubbens räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, protokollförda årsmöten, extramöten samt styrelsemöten ska hållas tillgängliga för revisorerna senast den sista januari räkenskapsårets utgång.

Revisorerna ska avge revisionsberättelse senast två veckor efter det att fullständiga handlingar överlämnats.

Revisionsberättelse lämnas till styrelsen för vidarebefordran till årsmötet.

§ 8. Stadgetolkning, ändring av stadgar

8.1 Stadgetolkning
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar, hänskjuts till föreningens styrelse.

8.2 Ändring av stadgar
För ändring av klubbens stadgar fordras att beslut fattas om detta vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett (1) kan vara extra årsmöte.

§ 9. Föreningens upplösning

9.1 Föreningens upplösning
För föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas vid två (2) på varandra följande möten, varav minst ett ska vara årsmöte. I kallelsen till dessa möten ska tillkännages att fråga om föreningens upplösning ska behandlas.

På det sista mötet skall, förutom fråga om klubbens upplösning, även behandling ske av klubbens tillgångar, dokument , andra handlingar och övriga tillhörigheter. Klubbens tillgångar ska användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.